Gimnazjum Samorzadowe w Solcu-Zdroju

http://gimnazjum.solec-zdroj.eu

Wiadomosci

Konkurs na logo szkoły.

Dodał: MK Data: 2011-04-11 22:31:34 (czytane: 2388)  Wersja do druku

Zapraszamy wszystkich chętnych do konkursu na opracowanie symbolu graficznego naszej szkoły – Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solcu-Zdroju.

REGULAMIN KONKURSU
NA LOGO GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II W SOLCU-ZDROJU
I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor i nauczyciele informatyki.
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla
Gimnazjum w Solcu-Zdroju.
2. Logo wykorzystywane będzie przez Gimnazjum do celów identyfikacyjnych,
reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
3. Konkurs trwa od 04 kwietnia 2011r. do 15 maja 2011r.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Gimnazjum w
Solcu- Zdroju, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu
indywidualnie.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w
regulaminie. Prace nie mogą być plagiatem.
4. Uczestnik może przedstawić maksymalnie dwa autorskie projekty.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw
autorskich na rzecz Gimnazjum w Solcu-Zdroju.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków
konkursu.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien być uniwersalny w kwestii
wykorzystania (reklama, korespondencja, Internet, plakat, ulotki, itp.).
2. Prace muszą być wykonane tylko i wyłącznie za pomocą aplikacji komputerowych.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cm x15cm oraz poniżej zmniejszoną wersję 2cm x 2cm.
Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej. Nagrana na płycie praca musi być zapisana w dwóch formatach, jako zdjęcie oraz jako plik wynikowy danego programu (np. jako plik JPG oraz PSD dla pracy stworzonej w Photoshopie).

Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
* być czytelne i łatwe do zapamiętania,
* być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,
* wzbudzać pozytywne emocje,
* składać się z 2 podstawowych elementów: sygnetu (symbolu
graficznego), logotypu (graficznie przedstawionej nazwy szkoły)
4. Wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych w regulaminie.
Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym
i kolorystycznym.
5. Gotową pracę należy składać (w koszulce foliowej, opatrzonej
hasłem („Konkurs na logo szkoły”, w której uczestnik podaje: imię i nazwisko, klasę oraz nazwę programu, w którym projekt został wykonany) w dwóch postaciach:
- wydruku
- elektronicznej na podpisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 15 maja 2011r. do pracowni informatycznej.
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie
konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.
VII. Ocena prac konkursowych
Najlepsze prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez
Dyrektora Szkoły.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania
zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.
3. Planowana data ogłoszenia wyników 25 maja 2011r.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania
pracy zwycięskiej.
5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana
wystawa, prezentująca wszystkie prace.
7. Organizator konkursu ma prawo ingerencji w projekt.
8. Organizator konkursu nie gwarantuje zwycięzcy, że jego projekt będzie użyty
w całości, jako logo szkoły.
9. Wszelkie kwestie nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
10. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!


Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarze (0)
     

Pilne !

Kalendarz ważnych wydarzeń